Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van JBV De Walnoot bevat de hieronder benoemde artikelen:

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2. Lidmaatschap en Contributie
3. Rookbeleid
4. Schenkbeleid
5. Banenbeleid
6. Vrijwilligersbeleid
7. Huisdierenbeleid
8. Klachtenbehandeling
9. Slotbepaling

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
JBV De Walnoot verwerkt persoonsgegevens van haar leden en van ouders/verzorgers van haar minderjarige leden ten behoeve van haar administratie. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden danwel communicatie vanuit JBV De Walnoot naar haar leden. Door middel van het ondertekenen van de doorlopende machtiging stemt u als lid van JBV De Walnoot toe en op de hoogte te zijn van de verwerking van de persoonsgegevens. (zie schema hieronder)

2. Lidmaatschap & Contributie

Het contributiejaar van JBV de Walnoot loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt steeds automatisch verlengd met een jaar. Tussentijdse toetreding wordt naar rato berekend, dit is exclusief de bondsafdracht, dit is een vastgesteld bedrag per jaar.
JBV de Walnoot is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Leden van JBV de Walnoot zijn automatisch lid van de NJBB.

De contributie bestaat uit 2 delen, de verenigingscontributie, deze wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Het tweede deel is de afdracht NJBB, voor onder andere licentie en bondsblad.
Actuele prijzen met betrekking tot de contributie en de afdracht NJBB worden vermeld op de website van JBV de Walnoot.

Inschrijving als lid kan plaatsvinden via het aanmeldformulier op onze website of het inschrijfformulier kan opgehaald worden op onze vereniging.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester, uiterlijk 1 december van het lopende jaar. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend.

3. Rookbeleid
Het rookbeleid van toepassing bij JBV de Walnoot kan als volgt worden samengevat:
Er geldt een totaal rookverbod voor alle binnenruimtes van JBV De Walnoot. Het rookverbod is van toepassing voor alle personen die gebruik maken van de faciliteiten van JBV De Walnoot en is geldig op alle dagen van de week en voor alle uren tijdens de dagen (24/7).

4. Schenkbeleid
Het schenkbeleid van toepassing bij JBV de Walnoot kan als volgt worden samengevat:
Een registratielijst van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken hebben gevolgd is in de kantine aanwezig te zijn.
Bij het consumeren van alcoholische dranken wordt er van een gematigd gebruik uitgegaan. In elk geval van twijfel hierover zal de leidinggevende barmedewerker beslissen het alcoholgebruik van het betreffende lid op dat moment te beëindigen. Tegen de beslissing van de betreffende barmedewerker is geen beroep mogelijk.

5. Banenbeleid
Het banenbeleid van toepassing bij JBV de Walnoot kan als volgt worden samengevat:
Het betreden van de banen is geheel op eigen risico. Tijdens het spel moeten de spelers zich voor het butje bevinden of achter de werpcirkel.
Op de banen is glaswerk verboden. Boules mogen niet in de kantine meegenomen worden en dienen bij de baan te blijven.
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen zich niet zonder begeleiding van een volwassenen op de baan bevinden.
De 1ste verdieping is verboden toegang voor onbevoegden.
Aan het einde van reguliere speeldagen dienen de banen door de gebruikers (leden) van dat moment te worden achter gelaten zoals aangetroffen. Werpcirkels en scoreborden op de daarvoor bestemde plekken. Binnenbanen getrokken met behulp van sleepnet, zoals aanwezig op baan nummer 9.

6. Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid van toepassing bij JBV de Walnoot kan als volgt worden samengevat:
Alle meerderjarige leden van JBV De walnoot commiteren zich middels de ondertekening van het machtigings formulier aan het ondersteunen van vrijwilligers activiteiten naar kunnen.
Het ondersteunen van vrijwilligers activiteiten zal altijd in samenwerking / overleg gaan met de verantwoordelijke coördinator van de betroffen commissie.

7. Huisdierenbeleid
Het huisdierenbeleid van toepassing bij JBV de Walnoot kan als volgt worden samengevat:
Huisdieren zijn aangelijnd* toegestaan op het terrein van JBV de Walnoot met uitzondering van de binnenaccommodatie**
* Onder aangelijnd wordt verstaan, middels een riem met een reikwijdte niet langer dan 3 meter
** Hulphonden zijn een uitzondering op de regel en zijn wel toegestaan in de
binnen en buitenaccommodatie

Dit beleid zoals hierboven omschreven zal verder uitgedragen worden binnen onze vereniging en is van toepassing op alle eigenaren van huisdieren die de locatie van JBV de Walnoot bezoeken.

8. Klachtbehandeling
Een lid kan een klacht schriftelijk indienen over gedragingen betreffende orde van handhaving of over een ander lid tijdens diens verblijf op de vereniging of op het terrein van JBV de Walnoot tijdens een activiteit elders.
Ieder lid kan afzonderlijk of gezamenlijk met één of meerdere leden schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur.
De schriftelijke klacht dient te bevatten:
– Naam van de indiener van de klacht
– Naam van diegene tot wie de klacht betrekking heeft
– Een omschrijving van de gedraging(en) waarop de klacht betrekking heeft en de omstandigheden die daartoe hebben geleid
– De reden(en) waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedragingen, en
– Een uitleg waarom onderling overleg tussen indiener klacht en beklaagde niet tot oplossing van de klacht heeft geleid dan wel heeft kunnen leiden.
Het bestuur zal de klacht in haar eerst volgende vergadering behandelen. De indiener, dan wel contactpersoon indien er sprak is van meerdere indieners, van de klacht ontvangt binnen vier weken na eerdergenoemde vergadering een schriftelijk gemotiveerde reactie van het bestuur.
Het bestuur kan alvorens een schriftelijke reactie te geven beide partijen mondeling horen en hen voorstellen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Deze gezamenlijke oplossing zal door het bestuur ook schriftelijk vastgelegd worden.
Na het juist opvolgen van het klachtproces zoals hierboven beschreven, beschouwd het bestuur de klacht als afgehandeld.

9. Slotbepalingen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement treden onmiddellijk in werking nadat de algemene ledenvergadering daartoe heeft besloten.
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft de bepalingen van dit reglement na te leven.